Kraje Trzeciego Świata

Kraje Trzeciego Świata – definicja

Pojęcie “kraje Trzeciego Świata” powstało w czasie zimnej wojny i wówczas nie miało żadnego związku z zamożnością poszczególnych państw. Mianem Trzeciego Świata określono wówczas kraje, które nie należały do bloku wschodniego, ani nie dominował w nich kapitalizm. A przypomnijmy, że zimna wojna była właśnie stanem napięcie między tymi dwoma blokami.

Obecnie państwa 3 świata kojarzone są z biedą, głodem, niestabilnością, konfliktami zbrojnymi a także z zacofaniem. Obecnie przyjęło się mówić o Globalnej Północy i Globalnym Południu, jednak pojęcie kraje Trzeciego Świata nadal funkcjonuje w codziennym języku i związanych jest z nim wiele stereotypów, często krzywdzących.

Kraje Trzeciego Świata co to takiego? Obecnie przyjęło się mówić Globalne Południe i żadna z publikacji nie określa dokładnie jakie kraje do niego należą. Przede wszystkim dlatego, że pojęcie to nie jest dokładne, a po drugie, poszczególne kraje przechodzą szybką transformację społeczno-gospodarczą.

W rozumieniu politycznym kraje Trzeciego Świata to państwa, które nie były zaangażowane w zimną wojnę, czyli nie opowiedziały się ani po stronie kapitalizmu, ani bloku wschodniego.

W ujęciu społeczno-gospodarczym określa się w ten sposób kraje o niskim poziomie rozwoju społecznego i gospodarczego. Co do zasady kraje Trzeciego Świata posiadają:

 • kolonialną przeszłość
 • niski poziom rozwoju gospodarczego i związaną z tym biedę oraz zacofanie gospodarcze
 • rozdrobnioną strukturą społeczną i etniczną, która prowadzi do konfliktów wewnętrznych
 • słabe i niewydolne instytucje polityczne

Choć nie ma sprecyzowanej listy która uwzględniałaby wszystkie kraje Trzeciego Świata, postaramy się skompletować takie zestawienie. O tym poniżej.

Kraje Trzeciego Świata – lista

Skoro wiemy już że nie da się jednoznacznie wskazać jakie to są kraje 3 świata, przygotowaliśmy listę uwzględniającą te, które znajdują się najbliżej tego pojęcia.

Państwa Trzeciego Świata to m.in.

 • wszystkie kraje afrykańskie
 • wszystkie państwa leżące w Ameryce Południowej
 • kraje arabskie, leżące na Półwyspie Arabskim
 • państwa Azji Południowo-Wschodniej
 • Meksyk
 • Większość krajów leżących na Karaibach (poza Kubą, która należy do bloku wschodniego)
 • niektóre kraje bałkańskie

Kraje Trzeciego Świata – przykłady nie są możliwe do jednoznacznego wskazania. Pojęcie to jest przez wielu specjalistów krytykowane, chociażby z tego powodu, że kraje Trzeciego Świata są zbyt zróżnicowane, aby wrzucać je do jednego worka. Poza tym pojęcie to sugeruje, że kraje te mają podobne problemy społeczne czy gospodarcze, gdy w praktyce są one diametralnie inne.

Dodatkowo dynamiczny rozwój gospodarczy sprawia, że nie wszystkie kraje można nadal identyfikować z wymienionymi wyżej problemami.

Państwa Trzeciego Świata – co je wyróżnia?

Mimo to, w powszechnej nomenklaturze funkcjonuje pojęcie kraje Trzeciego Świata i postaramy się je nieco przybliżyć. Zgodnie z charakterystyką państwa Trzeciego Świata cechuje kolonialna przeszłość i związane z tym problemy. Zaliczając w to przede wszystkim dużą zależności od krajów, które w przeszłości je skolonizowały.

Kolejna cecha to niski poziom rozwoju gospodarczego. Nie bez powodu mówi się o bogatej północy i biednym południu, choć to określenie jest zbyt ogólne i krzywdzące dla niektórych państw. Co do zasady kraje Trzeciego Świata są ubogie i zacofane. Jednak na południu leży m.in. Australia, która jest krajem wysoko rozwiniętym.

Idąc dalej państwa Trzeciego Świata wyróżnia duża różnorodność społeczna, co dotyczy głównie państw afrykańskich. Ze względu na sztuczne podziały i mnogość plemion i narodów dochodzi tam do dużych napięć na tle narodowościowym.

Następna cecha państw Trzeciego Świata to słabość instytucji politycznych, duża korupcja, która prowadzi do niedoinwestowania sektora publicznego.

Teraz kiedy padnie pytanie typu wymień kraje Trzeciego świata, nie będzie już problemu abyś znalazł właściwą odpowiedź.